1- طرفین تفاهم نامه:
    2- مشخصات خریدار حقوقی:
    مشخصات مدیر عامل :
    مشخصات رابط شرکت :