به زودی در خدمت شما خواهیم بود

شاید تا بازگشت ما، راه پیام به دردت بخوره